">

วว. ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลศิลปะ สายหมอกและดอกไม้ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

พุธ ๓๐ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๓:๒๒

ศ.(พิเศษ) เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลศิลปะ สายหมอกและดอกไม้ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  โอกาสนี้ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธี พร้อมรับชมการแสดงชุด "ดนตรี กวี ศิลป์"จากศิลปินแห่งชาติ อาทิ อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์  อ.ธนิศร์ ศรีกลิ่นดี  และ อ.ปรีชา เถาทอง   เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ณ ลานดอกไม้ รักนะภูเรือ หน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

วว. ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลศิลปะ สายหมอกและดอกไม้ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

สำหรับการจัดเทศกาลศิลปะ สายหมอก และดอกไม้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 12 มกราคม 2564 เป็นการจัดแสดงสวนไม้ดอกไม้ประดับ อุโมงค์ดอกไม้ ไฟประดับ การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อผลักดันภูเรือให้เป็นแหล่งส่งออกไม้ดอกเมืองหนาวที่ใหญ่ที่สุดในไทย ภายใต้แนวคิด "เนเธอร์เลย" โดยใช้โมเดลของประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่เป็นต้นแบบเมืองส่งออกดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งนี้ วว. เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับให้จังหวัดเลย นำองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ส่งเสริมพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับ สร้างเกษตรกร /ชุมชนต้นแบบ 13 กลุ่ม ในพื้นที่จังหวัดเลย สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้าไม้ดอกไม้ประดับ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด