อีเอสอาร์ไอ ชูธงผู้นำตลาด GIS จัดงาน TUC ครั้งที่ 11 ยิ่งใหญ่ หวังเกิดประโยชน์ในทุกส่วนของสังคม

อังคาร ๑๙ ธันวาคม ๒๐๐๖ ๑๖:๐๒
กรุงเทพฯ--19 ธ.ค.--ซีดีจี
อีเอสอาร์ไอ (ประเเทศไทย) รักษาตำแหน่งผู้นำตลาด GIS อย่างเหนียวแน่น จัดงาน TUC ครั้งที่ 11 อย่างยิ่งใหญ่ ผู้ใช้ร่วมงานจากทุกองค์กร เข้าร่วมงานคับคั่ง เน้นการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทุกภาคส่วนตลอดจนครัวเรือน ชูจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดตัวอย่าง ใช้ GIS บริหารราชการแผ่นดินสำเร็จสูงสุด
นายไกรรพ เหลืองอุทัย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำในการให้บริการระบบภูมิสารสนเทศ ( GIS ) แบบครบวงจร, ระบบบอกตำแหน่งพิกัดด้วยดาวเทียม ( GPS ) , การสำรวจทางอากาศและการรังวัดภาคพื้นดิน ( Remote Sensing & Surveying ) หนึ่งในกลุ่มบริษัทซีดีจี เปิดเผยว่า การจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ TUC : Thai GIS User Conference ครั้งที่ 11 โดยใช้แนวคิด GIS :The Essential of IT
การจัดงาน Thai GIS User Conference ครั้งที่ 11 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่เทคโนโลยีใหม่ๆให้กับผู้ใช้งาน GIS โดยตรง ทั้งในส่วนภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 1,500 คน นับว่าเป็นการประสบความสำเร็จในการประชุมผู้ใช้ GIS ที่มีความสนใจในความก้าวหน้าและมาร่วมกันแลกเปลี่ยน และเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆ ทางด้านภูมิสารสนเทศร่วมกัน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ทั้งจากภาครัฐและเอกชนให้เกียรติร่วมบรรยายความรู้ในหัวข้อต่างๆ
“ความคาดหวังของการจัดงานครั้งนี้ก็คือ เพื่อให้ความรู้ด้าน GIS แก่ประชาชน และผู้ใช้ทั่วไป ให้ใช้ GIS ให้เกิดประโยชน์ได้ในทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งภาครัฐ ที่จะต้องยกระดับประสิทธิ- ภาพในการบริการประชาชน หรือภาคเอกชนที่จะต้องพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศให้กับลูกค้าของตน หรือแม้กระทั่งผู้ใช้งานในระดับครัวเรือน เพื่อประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ซึ่งปัจจุบันนี้ GIS เข้าไปมีบทบาททุกส่วน”
โดย Hi light ของงานในปีนี้ ในเวทีสัมมนาใหญ่ มีการบรรยายพิเศษจากนายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้หัวข้อ “GIS : The Essential Tool for Management” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทราบถึงการพัฒนาและการบริหารราชการโดยใช้ GIS ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนิน การอย่างประสบความสำเร็จ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชน
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเอสอาร์ไอฯ กล่าวถึง นโยบายการตลาดว่า ในปี 2550 นี้ บริษัทฯจะมีการปรับโครงสร้างองค์กร ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและเทคโนโลยี และจะรุกตลาดในภุมิภาคอินโดจีนมากขึ้น ทั้งนี้ตลาดอินโดจีนเป็นตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูงมาก โดยเฉพาะในประเทศเวียดนาม ซึ่งบริษัท อีเอสอาร์ไอฯ เป็นผู้นำตลาด GIS ในประเทศเวียดนาม โดยได้บริหารโครงการทางด้าน IT Infrastructure หลักของประเทศเวียดนามด้วย
นอกจากนี้ บริษัทฯจะขยายตลาดทางด้านผู้บริโภคที่เป็นผู้บริโภคทั่วไป (Consumer) มากขึ้น และรุกสู่ตลาดผู้ให้บริกาารจัดทำข้อมูล รวมทั้งต้องมีการจัดทำและบริหารโครงการทางด้านภูมิสารสนเทศ (GIS Project) มากขึ้น
โดยในปี 2549 นี้ บริษัทฯมีรายได้ที่ระดับ 1,200 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อน30 % ทั้งนี้เพราะ ปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัท อีเอสอาร์ไอฯ มาจาก ความเชี่ยวชาญของบุคลากร ภายใต้ทีมงานจำนวนมาก ที่มีความพร้อมในการให้บริการอย่างเต็มที่ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีข้อมูลแผนที่ที่ถูกต้องและทันสมัยที่สุด พร้อมทั้งมีเครื่องมือที่มีคุณภาพในระดับสูง
นายไกรรพกล่าวว่า ตลาดที่เติบโตมากในขณะนี้อีกตลาดหนึ่ง ได้แก่ ตลาดอุปกรณ์นำทางด้วยสัญญาณดาวเทียม ( GPS Navigator ) เพราะมีผู้ใช้ให้ความสนใจตอบรับและเป็นการกระตุ้นตลาดอีกทางหนึ่ง ) ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตลาดคึกคักมากขึ้น โดยตลาด GPS มีอัตราการเติบโตเกือบ 100 % ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากตัวเครื่องที่มีราคาถูกลง มี functions ต่างๆ ดีขึ้น สะดวกต่อการใช้งาน อีกทั้งมาจากการกระตุ้นตลาดของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ เช่น Toyota, Volvo, Land Rover และ Honda
“สำหรับตลาดที่โตมากในขณะนี้ เราขยายตลาดเอกชนขนาดใหญ่มากขึ้น เช่นในขณะนี้เรามีลูกค้าที่เป็นบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ เช่น ซี.พี เซเว่นอีเลฟเว่น , ปูนซีเมนต์ไทย และสถาบันการเงินต่างๆหลายแห่ง” นายไกรรพ กล่าวและว่า
ตลาด GIS ในภาคเอกชน จะมีบทบาทและสำคัญมากขึ้น เพราะความต้องการการใช้งานและความจำเป็น สัดส่วนระหว่างตลาดภาครัฐบาล กับ ตลาดภาคเอกชน จะขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 50 : 50 ดังนั้นบริษัท อีเอสอาร์ไอฯ จะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับตลาดในแต่ละส่วน โดยเฉพาะแต่ละตลาดนั้น มีลักษณะพื้นฐานและธรรมชาติที่แตกต่าง กัน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริษัทซีดีจี
คุณจรีย์วิบูล บุญชนะโกศล
คุณสุรินทร์ทิพย์ เดชประยูรทรัพย์
โทรศัพท์ : 0-2678-0200 ต่อ 2996-9
e-mail : [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด