"พุทธิพงษ์"ชง 2 คณะอนุกรรมการ "เพิ่มขีดความสามารถ - สร้างความเป็นธรรม" ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์

ศุกร์ ๑๕ มกราคม ๒๐๒๑ ๑๑:๕๖
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเสนอแนะนโยบายและกำหนดมาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมายสำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ให้บริการทาง อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม MDES1 ชั้น 9  โดยที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและมอบหมายงาน จำนวน 2 คณะฯ ประกอบด้วย คณะอนุฯ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้แก่ผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยมี นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน ซึ่ง ขอบเขตหน้าที่ ของคณะอนุฯ  คือ 1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2. เสนอแนะมาตรการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศการลงทุนของธุรกิจบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ 3. เสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการไทย และ ขจัดข้อจำกัดในการกำกับดูแลธุรกิจบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการต่างประเทศ  ส่วนคณะอนุฯ สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์  มีอธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธาน ขอบเขตหน้าที่หลัก คือ 1. รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงของธุรกิจบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ไทยและต่างประเทศ 2. ศึกษาความแตกต่างที่ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมหรือได้เปรียบเสียเปรียบในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศ 3. ระบุปัญหาและข้อจำกัดของการบังคับใช้กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และเสนอแนวทางสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการ
พุทธิพงษ์ชง 2 คณะอนุกรรมการ เพิ่มขีดความสามารถ - สร้างความเป็นธรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
พุทธิพงษ์ชง 2 คณะอนุกรรมการ เพิ่มขีดความสามารถ - สร้างความเป็นธรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด