ผู้ตรวจฯ ดีอีเอส ร่วมบรรยาย "บทบาทและการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลฯ" ในหลักสูตรข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 54 โรงเรียนรักษาความปลอดภัยฯ

ศุกร์ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๑ ๑๐:๑๓
เมื่อวันที่ 18  กุมภาพันธ์  2564 นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นวิทยากรบรรยายวิชา "บทบาทและการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม"  ซึ่งเป็นหลักสูตรข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่  54 ประจำปี 2564  โรงเรียนรักษาความปลอดภัย ศูนย์รักษาความปลอดภัย ในการนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรับทราบถึงบทบาทและการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลฯ ภารกิจ การจัดนโยบาย วิสัยทัศน์ และการดำเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี รวมถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในบทบาทของกระทรวงดิจิทัลฯ โดยมีผู้บริหารจากโรงเรียนรักษาความปลอดภัยฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องเรียนข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ อาคาร 204    ชั้น 3 ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด