ซีพี ออลล์ ขยายภาคีเครือข่ายต้นกล้าไร้ถัง ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT)

จันทร์ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๖:๔๐
นายตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะทำงานโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ พร้อมด้วยนางสาวสุดารัตน์ สังข์ฤทธิ์ อาจารย์ชำนาญการพิเศษ ตัวแทนโรงเรียนอนุบาลทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้ดูแลโครงการ "ต้นกล้าไร้ถัง"ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) "ภาคีเครือข่ายต้นกล้าไร้ถัง ร่วมกับนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์เพื่อต่อยอดโมเดล "ต้นกล้าไร้ถัง" ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ซีพี ออลล์ สู่เยาวชนวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) เพื่อขยายโมเดลลดปริมาณขยะอย่างเป็นรูปธรรมให้กับนักเรียน ตลอดจนบุคลากรในวิทยาลัย เพื่อยกระดับเป็นวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืนต่อไป
ซีพี ออลล์ ขยายภาคีเครือข่ายต้นกล้าไร้ถัง ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด