สนพ.สบ ฝึกอบรมด้านการท่องเที่ยวและบริการ พัฒนาบุคลิกภาพสำหรับงานบริการ ยกระดับการบริการอย่างมีคุณภาพ

อังคาร ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๗:๑๒
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี มีเป้าหมายในการพัฒนากำลังแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงาน ให้แรงงานมีทักษะองค์ความรู้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ด้านการท่องเที่ยวและบริการ เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของภาคท่องเที่ยวและบริการ และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการท่องเที่ยวและบริการ
สนพ.สบ ฝึกอบรมด้านการท่องเที่ยวและบริการ พัฒนาบุคลิกภาพสำหรับงานบริการ ยกระดับการบริการอย่างมีคุณภาพ

ในระหว่างวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรีได้ดำเนินการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับงานบริการ 30 ชม.ให้กับพนักงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 35 คน ณ บริษัทเซอร์เจมส์ รีสอร์ท จำกัด เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพแรงงานและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับงานบริการ ยกระดับการบริการอย่างมีคุณภาพ

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี

สนพ.สบ ฝึกอบรมด้านการท่องเที่ยวและบริการ พัฒนาบุคลิกภาพสำหรับงานบริการ ยกระดับการบริการอย่างมีคุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด