ส.อ.ท.รับรอง MiT 16 ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนSSI หนุนนโยบายภาครัฐใช้สินค้าในประเทศ

อังคาร ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๗:๒๙
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) รับรอง 16 ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อน ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ ตามโครงการการรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย Made in Thailand หรือ MiT เพื่อจุดประกายให้เกิดการสร้างความภาคภูมิใจ ความเชื่อมั่นในสินค้าไทย ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในประเทศ หันมาให้การสนับสนุนสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยมากขึ้น ตามประกาศกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 สำหรับงานก่อสร้าง กำหนดให้ใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศก่อน โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดในครั้งนั้น
ส.อ.ท.รับรอง MiT 16 ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนSSI หนุนนโยบายภาครัฐใช้สินค้าในประเทศ

เอสเอสไอ ในฐานะผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนในประเทศ เชื่อมั่นว่าสามารถตอบสนองปริมาณการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องในโครงการของภาครัฐ และนำสู่การส่งเสริมการจ้างงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กเพิ่มขึ้น ตลอดจนการหมุนเวียนให้มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจซึ่งจะช่วยให้เกิดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นอย่างดี

ที่มา: สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

ส.อ.ท.รับรอง MiT 16 ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนSSI หนุนนโยบายภาครัฐใช้สินค้าในประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด