รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการกิจการไปรษณีย์ ครั้งที่ 1/2564

จันทร์ ๐๑ มีนาคม ๒๐๒๑ ๐๘:๕๓
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกิจการไปรษณีย์ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยทีประชุมพิจารณา วาระสำคัญ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกิจการไปรษณีย์ด้านกฎหมาย หัวข้อสำคัญ คือ 1) แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกิจการไปรษณีย์ด้านกฎหมาย 2) การมอบอำนาจให้ทำการแทนคณะกรรมการกิจการไปรษณีย์ในการดำเนินคดีปกครอง และ 3) เสนอขอยกเลิกการให้บริการไปรษณีย์รับรอง นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบรายงานการจัดตั้ง/ยุบเลิกที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต และการเป็นผู้รับดำเนินงานที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต ประเภทร้านไปรษณีย์ไทย รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) สรุปรายงานผลการประชุมสภาบริหารวาระพิเศษของสหภาพสากลไปรษณีย์ สรุปรายงานผลการประชุมสภาบริหารของสหภาพสากลไปรษณีย์ ประจำปี ค.ศ. 2020 ครั้งที่ 2 และสรุปรายงานผลการประชุมสภาบริหารของสหภาพไปรษณีย์แห่งเอเชีย และแปซิฟิค ประจำปี 2563 อีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด