ดีอีเอส-หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงิน ร่วมวางแนวปฏิบัติรับ กม.คุ้มครองข้อมูลฯ

จันทร์ ๐๑ มีนาคม ๒๐๒๑ ๐๘:๕๖
เมื่อวันที่ 25  กุมภาพันธ์  2564  นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมประชุมหารือเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงิน   ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยร่วมหารือประเด็นสำคัญ  1.เรื่องในทางปฏิบัติของภาคการเงิน เช่น แนวทางปฏิบัติเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหว ( Sensitive data) แนวทางปฏิบัติรองรับกรณีเก็บข้อมูลอ่อนไหวก่อน พ.ร.บ.มีผลใช้บังคับ  การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ากลุ่มเปราะบาง   มาตรฐานการส่ง/โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ แนวทางหรือตัวอย่างการเทียบ Binding Corporate Rules (BCR) กับ มาตรฐาน GDPR  แนวทางการตรวจสอบและรับรอง BCR การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ( Security)  หลักการและมาตรการที่สอดล้องตามมาตรฐานสากล  2) ความเชื่อมโยงบทบาทหน้าที่ระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลภาคการเงินและ สคส. เช่น การออกกฎหมายลำดับรอง ความร่วมมือในการกำกับและตรวจสอบ เป็นต้น  
ดีอีเอส-หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงิน ร่วมวางแนวปฏิบัติรับ กม.คุ้มครองข้อมูลฯ

ในการนี้ ได้มีผู้แทนจากหน่วยงานกำกับดูแลภาคการเงิน และสมาคมภาคการเงิน ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) คปภ.) และสมาคมภาคการเงิน (สมาคมธนาคารไทย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ดีอีเอส-หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงิน ร่วมวางแนวปฏิบัติรับ กม.คุ้มครองข้อมูลฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด