ม.มหิดล จัดปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ 11 เรื่อง "ปฏิรูปอย่างไรให้ไทยวัฒนา"

พุธ ๐๓ มีนาคม ๒๐๒๑ ๐๘:๒๘
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเนื่องในวันครบรอบ 52 ปี วันพระราชทานนาม และ 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิรไท สันติประภพ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย มาแสดงปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ 11 เรื่อง "ปฏิรูปอย่างไรให้ไทยวัฒนา" ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งได้กล่าวถึงการที่จะปฏิรูปเพื่อให้ไทยวัฒนาได้จริงนั้น จะต้องเริ่มที่การ "ปฏิรูปกระบวนการปฏิรูป" ซึ่งจะต้องทำอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากโลกในอนาคตมีความผันผวนและไม่แน่นอน โดยได้กำหนดทิศทางที่สำคัญใน 3 มิติ คือ การยกระดับผลิตภาพ (Productivity) การลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusivity) รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกัน (Immunity) ให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยโดยรวม และคนไทยแต่ละคน

นอกจากนี้ การนำแผนปฏิรูปไปปฏิบัติให้เกิดผลจริงจะต้องคำนึงถึงอย่างน้อย 8 ประเด็นสำคัญ คือ 1. การสร้างความตระหนักรู้ 2.การกล้าบริหารความเสี่ยง 3.การมุ่งประโยชน์เพื่อประชาสังคมและประชาชน 4.การคิดนอกกรอบ 5.การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกหลัก 6.การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมระดมสมอง 7.การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากคนหลากหลายรุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนรุ่นใหม่ และ 8.การจำกัดการใช้ทรัพยากรเพื่ออนาคต

การมุ่งให้ความสำคัญต่อคุณภาพทางการศึกษา จะส่งผลดีต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งเศรษฐกิจและสังคมไทยจะมั่นคงก้าวหน้าได้ คนไทยทุกคนจะต้องมีพื้นฐานชีวิตที่ "มีความปลอดภัย มีความเจริญ และมีความสุข" ที่สำคัญคือการมี "ภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ" ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่

ที่มา: มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด