วว. ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว "อว. ภายใต้โครงสร้างใหม่" เนื่องจากกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

พฤหัส ๐๔ มีนาคม ๒๐๒๑ ๑๔:๓๐
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานการแถลงข่าว "อว. ภายใต้โครงสร้างใหม่" เนื่องจากกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 โอกาสนี้ ศ.(วิจัย)ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เข้าร่วมเป็นเกียรติด้วย ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวง อว. (ถนนโยธี) ทั้งนี้ กระทรวง อว. เป็นกระทรวงใหม่ที่เกิดจากการควบรวมหน่วยงานด้านการอุดมศึกษา หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ ด้านวิจัยพัฒนา หน่วยสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่สำหรับการพัฒนาประเทศ 4 หน่วยงาน จาก 3 กระทรวง เข้าด้วยกัน เพื่อเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 พร้อมกับนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปพัฒนาประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2580"

ทั้งนี้ในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างสิ้นเชิง หรือ Technology Disruption เป้นการเปลี่ยนแปลงของโลกแบบก้าวกระโดด กระทรวง อว. จะมีส่วนช่วยในการบูรณาการทั้งทางด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งส่งเสริมประชาชนทุกคนทุกช่วงวัยมีนวัตกรรม มีทักษะที่เท่ากัน ตลอดจนมีโครงการแผนงานต่างๆที่สามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อการเรียนรู้และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก การยกระดับขีดความสามารถของประชาชนในพื้นที่ในการรับและปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีการปฏิรูปที่สำคัญในการจัดตั้งกระทรวงฯแบ่งออกเป็น 4 ส่วนสำคัญ ดังนี้

  1. Policy Reform - การปฏิรูปทางด้านนโยบาย ประกอบด้วย สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.)
  2. Budgeting Reform - การปรับระบบงบประมาณ โดยมีกองทุนส่งเสริม ววน.เป็นกลไกสำคัญในการบริหารและจัดสรรงบประมาณแบบ Block grant และ Multi-year พร้อมทั้งให้มีงบประมาณพิเศษเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทาง
  3. Administrative Reform - การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง กำหนดประเภทหน่วยงานในระบบ อววน. การพัฒนาระบบข้อมูลด้าน อววน. ตลอดจนการออกแบบระบบติดตามและประเมินผล
  4. Regulation Refom - การปรับระเบียบ กฎหมายต่างๆ เช่น ระเบียบอำนวยความสะดวกการส่งเสริมนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด