รองปลัดฯ ดีอีเอส ร่วมเวทีเสวนา ปตท.สผ.จับมือ นิด้า - ดีป้า หัวข้อ "Digital Citizen Strategy and National Policy" หนุนขับเคลื่อนองค์กรด้วยดิจิทัล

พฤหัส ๐๔ มีนาคม ๒๐๒๑ ๑๔:๓๔
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรอบรมโครงการ Digital Citizen Bootcamp PTTEP x NIDAx depa และร่วมให้ความรู้สานเสวนา (Panel Expert Talk) ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ  (ปตท.สผ.) และอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ในหัวข้อ "Digital Citizen Strategy and National Policy" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ปตท.สผ. คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า)  ด้วยคำนึงถึงสภาวการณ์ปัจจุบัน เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลง  สร้างโอกาสและความท้าทายใหม่ๆ ให้กับองค์กรในทุกระดับ  รวมทั้งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร บุคลากรจำเป็นต้องมีคุณสมบัติพร้อมที่จะสอดรับการพัฒนาของเทคโนโลยี ในการนี้ มีผู้ร่วมฟังในงานกว่า 100 คน ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A  ชั้น 35
รองปลัดฯ ดีอีเอส ร่วมเวทีเสวนา ปตท.สผ.จับมือ นิด้า - ดีป้า หัวข้อ Digital Citizen Strategy and National Policy หนุนขับเคลื่อนองค์กรด้วยดิจิทัล
รองปลัดฯ ดีอีเอส ร่วมเวทีเสวนา ปตท.สผ.จับมือ นิด้า - ดีป้า หัวข้อ Digital Citizen Strategy and National Policy หนุนขับเคลื่อนองค์กรด้วยดิจิทัล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด