ค.ต.ป.กระทรวงดิจิทัลฯ ชุดใหม่ ประชุมนัดแรกติดตามแผนงานสำคัญในปี 2564

พฤหัส ๑๑ มีนาคม ๒๐๒๑ ๑๑:๐๙
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  (ค.ต.ป.ดศ.) ครั้งที่ 1/2564 โดยที่ประชุมพิจารณาวาระสำคัญ เรื่อง (ร่าง) รายงานความก้าวหน้าผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ รอบ 6 เดือน ตามประเด็นการตรวจสอบ 2 ประเด็น ได้แก่ การบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล (โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ กิจกรรม พัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ หรือ Government Data Center and Cloud service : GDCC) และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization 2) โครงการปรับปรุงระบบตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติเพื่อการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาอุทกและเตือนภัย 3) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระดับอำเภอให้เป็นระบบอัตโนมัติ) เพื่อจัดส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) ภายใน 31 มีนาคม 2564 ต่อไป ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบโครงการตามประเด็นการตรวจสอบ ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) และบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมและนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ
ค.ต.ป.กระทรวงดิจิทัลฯ ชุดใหม่ ประชุมนัดแรกติดตามแผนงานสำคัญในปี 2564

ทั้งนี้ ค.ต.ป.ดศ. มีบทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานในสังกัด ให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) กำหนด โดยการสอบทาน ติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา ในครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการฯชุดนี้ นับแต่วันแต่งตั้ง 21 กุมภาพันธ์ 2564  

ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ค.ต.ป.กระทรวงดิจิทัลฯ ชุดใหม่ ประชุมนัดแรกติดตามแผนงานสำคัญในปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด