สร้างแรงงานคุณภาพ ด้านผู้ประกอบอาหารไทย เข้าสู่ตลาดแรงงาน

จันทร์ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ๐๙:๕๖
นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานใหม่ ผู้ว่างงาน ผู้ต้องการปรับเปลี่ยนสาขาอาชีพ ในพิธีปัจฉิมนิเทศและการนำเสนอผลงาน ของผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2564 และมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึก จำนวน 49 คน ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ พร้อมทั้งได้รับฟังความคิดเห็น ติดตามผลการมีงานทำจากผู้เข้ารับการฝึก และได้มอบ"ฆราวาสธรรม"และ"อิทธิบาท 4"ให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน
สร้างแรงงานคุณภาพ ด้านผู้ประกอบอาหารไทย เข้าสู่ตลาดแรงงาน
สร้างแรงงานคุณภาพ ด้านผู้ประกอบอาหารไทย เข้าสู่ตลาดแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด