สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรีเชิญชวนช่างแอร์เข้ารับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ "ช่างแอร์ต้องมี License"

อังคาร ๒๓ มีนาคม ๒๐๒๑ ๑๗:๒๗
นายพูลโชค  โตประเสริฐ  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี (สนพ.เพชรบุรี) เปิดเผยว่า จากพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ช่างเชื่อมแม็ก และช่างเชื่อมทิก เป็นอาชีพที่ต้องดำเนินการโดยผู้ที่ผ่านการประเมินและได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ช่างฝีมือในกลุ่มอาชีพดังกล่าวได้ปฏิบัติตามกฎหมาย กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรีเร่งประชาสัมพันธ์และเร่งดำเนินการให้ช่างฝีมือเข้ารับการประเมินฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัยในการทำงาน ลดอุบัติเหตุที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ

วันที่  22 - 23 มีนาคม  2564  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ  สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพานิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ให้กับกลุ่มแรงงานในจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 21 คน  ณ  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี  เพื่อรับรองความรู้ความสามารถรวมทั้งออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถให้กับกลุ่มผู้เข้ารับการประเมินดังกล่าว ซึ่งการประเมินความรู้ความสามารถมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ประกอบด้วย (1) ความรู้ความสามารถ ทักษะฝีมือ ทัศนคติในการทำงานพิจารณาผลผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (2) ประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพ เช่น การศึกษา การทำงาน การฝึกอบรม การสัมมนา (3) คุณลักษณะส่วนบุคคลที่แสดงถึงศักยภาพในการประกอบอาชีพหรือการทำงาน ต้องได้ 85 คะแนนขึ้นไป จาก 100 คะแนนเต็ม จึงจะผ่านการประเมิน และได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ เพื่อการันตีฝีมือและเพิ่มความปลอดภัยต่อสาธารณะ

ทั้งนี้ ช่างฝีมือในกลุ่มอาชีพข้างต้นที่สนใจเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ตำบลเขาใหญ่  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  76120   โทร 0 3247 0391 ถึง 3 Facebook : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด