ดีอีเอส ลงพื้นที่ ขอนแก่น - มหาสารคาม ติดตามการใช้งานโครงการเน็ตประชารัฐ

ศุกร์ ๒๖ มีนาคม ๒๐๒๑ ๐๘:๔๗
เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2564 นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการเปิดโครงข่าย Open Access Network ภายใต้โครงการเน็ตประชารัฐ โดยได้มีการประชุมร่วมกับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อโครงข่ายเน็ตประชารัฐ เพื่อให้บริการไปยังบ้านเรือนประชาชน พร้อมทั้งรับฟังปัญหา/อุปสรรคพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป พร้อมทั้งติดตามการเชื่อมต่อของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมกับอุปกรณ์เน็ตประชารัฐ ตามเงื่อนไขที่กำหนด และตรวจเยี่ยมติดตามการใช้งานเน็ตประชารัฐ ซึ่งมีชาวบ้านได้ยืนแบบคำขอย้ายจุดติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ เพื่อให้ชาวบ้านเข้าถึงและสามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น และการให้บริหารที่มีการเชื่อมต่อเข้าครัวเรือน ในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดมหาสารคาม
ดีอีเอส ลงพื้นที่ ขอนแก่น - มหาสารคาม ติดตามการใช้งานโครงการเน็ตประชารัฐ
ดีอีเอส ลงพื้นที่ ขอนแก่น - มหาสารคาม ติดตามการใช้งานโครงการเน็ตประชารัฐ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด