รองปลัดฯ ดีอีเอส บรรยาย "หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" สร้างภาวะผู้นำ รู้เท่าทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล รับมือภัยพิบัติ

พฤหัส ๐๑ เมษายน ๒๐๒๑ ๑๕:๒๓
นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ "หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" (นบ.ปภ.) ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ระบบการอบรมออนไลน์ ผ่านวีดิโอสด (Zoom) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนานักบริหารระดับกลาง และข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาคีเครือข่ายของกรมฯ ให้เป็นผู้บริหารที่มีศักยภาพทั้งการบริหารงานและบริหารจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามกรอบการดำเนินงานของโลก รวมทั้งมีภาวะผู้นำ ความพร้อมทั้งความรอบรู้ ที่ทันสมัย ความคิดริเริ่ม ทัศนคติ และความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้และเข้าใจต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในโลกยุคดิจิทัลในปัจจุบัน ทำให้ทุกภาคส่วนต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทั้งสภาพภูมิอากาศ การเพิ่มของประชากร การขยายของตัวเมือง การทำลายทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดผลกระทบมากมาย ทำให้โลกต้องเผชิญกับการเกิดภัยพิบัติเพิ่มขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด