สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ"

จันทร์ ๐๕ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๔:๓๖
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ" ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องอภิชา ชั้น 3 ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ

ด้วย พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องจัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างของตนเอง ไม่น้อยกว่าสัดส่วนร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมดในแต่ละปี โดยมีมาตรการจูงใจด้านภาษีอากรและสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ในการสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างของตน และ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในเรื่องต่างๆ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี จึงได้จัดโครงการสัมมนาฯขึ้น เพื่อให้สถานประกอบกิจการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบถึง ดังนี้

  1. สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริม การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
  2. หลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน และการให้กู้ยืมจากเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
  3. การขอรับรองหลักสูตรและรายการค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-service)
  4. การพัฒนาฝีมือแรงงาน
  5. การส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน
  6. การประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ

ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่ของสถานประกอบกิจการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมของสถานประกอบกิจการ ที่อยู่ในข่ายพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 110 คน

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด