สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ให้คำปรึกษาแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 แก่บริษัทเชาวน์ดีอีสาน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

จันทร์ ๐๕ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๖:๒๑
เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ให้คำปรึกษาแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 แก่บริษัทเชาวน์ดีอีสาน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี เพื่อให้กับพนักงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รับทราบและร่วมกันกำหนดแผนการดำเนินโครงการฯ และกำหนดรายชื่อพนักงานที่จะเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ดำเนินการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการให้คำปรึกษาการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และขับเคลื่อนการพัฒนาผู้ประกอบกิจการ SME กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งกับเศรษฐ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ ผ่านกระบวนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ผลักดันให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นวัตกรรมแปลกใหม่ และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อรองรับการพัฒนา สู่ SME 4.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ให้คำปรึกษาแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 แก่บริษัทเชาวน์ดีอีสาน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด