บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ หรือ STGT ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ ภาพข่าว STGT ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564

พุธ ๐๗ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๖:๐๗
ศ.ดร.วีรกร อ่องสกุล (ที่ 5 จากขวา) ประธานกรรมการ นายกิติชัย สินเจริญกุล (ที่ 3 จากขวา) รองประธานกรรมการ และนางสาวจริญญา จิโรจน์กุล (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ โรงแรมลีการ์เด้นส์ พลาซ่า โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 2.625 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,501,095,000 บาท คิดเป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิที่ร้อยละ 55 โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท หรือเทียบเท่า 0.625 บาทต่อหุ้น ตามมูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,785,975,000 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลในงวดนี้อีกหุ้นละ 2 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,715,120,000 บาท กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 12 เมษายนนี้ และจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2564
บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ หรือ STGT ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ ภาพข่าว STGT ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด