ดีอีเอส รณรงค์คัดแยกขยะให้ถูกต้องปลอดภัย กระตุ้นองค์กรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จัดกิจกรรม "คนดี (DE) เปลี่ยนขยะเป็นบุญ" ลดภัยสิ่งแวดล้อมต่อสังคม

พุธ ๐๗ เมษายน ๒๐๒๑ ๑๖:๕๗
นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ในเรื่องการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคม และมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานผู้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม "คนดี (DE) เปลี่ยนขยะเป็นบุญ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม MDES1 ชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยที่ผ่านมา กระทรวงดิจิทัลฯ จัดกิจกรรมรูปแบบรณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าเกี่ยวกับวิธีกรคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง อาทิ กิจกรรมการส่งเสริมให้เกิดความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง กิจกรรม "คนดี (DE) เปลี่ยนขยะเป็นบุญ" และกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกร่วมกัน ซึ่งเชื่อว่ากิจกรรมทั้งหมดจะช่วยส่งเสริมบุคลากรของกระทรวงฯ มีความรู้ความเข้าใจวิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องและปลอดภัยตามหลักสากล และทุกคนเกิดความตระหนักถึงประโยชน์ของขยะรีไซเคิล เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการคัดแยกขยะเพื่อลดภัยสิ่งแวดล้อมต่อสังคม
ดีอีเอส รณรงค์คัดแยกขยะให้ถูกต้องปลอดภัย กระตุ้นองค์กรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จัดกิจกรรม คนดี (DE) เปลี่ยนขยะเป็นบุญ ลดภัยสิ่งแวดล้อมต่อสังคม
ดีอีเอส รณรงค์คัดแยกขยะให้ถูกต้องปลอดภัย กระตุ้นองค์กรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จัดกิจกรรม คนดี (DE) เปลี่ยนขยะเป็นบุญ ลดภัยสิ่งแวดล้อมต่อสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด