ของขวัญปีใหม่จากใจกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ภายใต้แนวคิดชื่อ "ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน"

พฤหัส ๐๘ เมษายน ๒๕๖๔ ๐๙:๐๗
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ แก่พี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกคน ทุกกลุ่ม ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นภายใต้แนวคิด จำนวน ๕ ชิ้น ภายใต้แนวคิด "รักจากใจแรงงานไทยสุขใจทั่วหน้า" ซึ่งของขวัญในส่วนที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับผิดชอบดำเนินการภายใต้แนวคิด "ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน" โดยกำหนดให้หน่วยงานฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตจากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้จัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้แก่ผู้ใช้แรงงาน โดยไม่เรียกเก็บค่าบริการ ระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน ๒๕๖๔
ของขวัญปีใหม่จากใจกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ภายใต้แนวคิดชื่อ ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน

นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการของขวัญปีใหม่จากใจกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน (นางขนิษฐา กองเงิน) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการอบรมฯ ภายใต้แนวคิด "ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน" หลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน และระดับบริหาร หลักสูตร กฎหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จัดโดยบริษัท   เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ร่วมกับมูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย และชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานพระนคร อบรม "ฟรี" โดยไม่คิดค่าบริการ ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้าง และนายจ้าง จำนวน ๑๕๐ คน โดยประธานในพิธีกล่าวว่า การอบรมดังกล่าวเป็นแนวคิดที่ดี เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๔ แก่ผู้ใช้แรงงานสอดรับกับแนวคิดของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่มุ่งหวังลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงาน และเพื่อสร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันความปลอดภัยในการทำงาน ผู้ใช้แรงงานไม่บาดเจ็บและเสียชีวิต ทรัพย์สินของสถานประกอบกิจการไม่เสียหาย และถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับสถานประกอบกิจการที่สนใจและต้องการลดค่าใช้จ่าย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ที่มา: ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย

ของขวัญปีใหม่จากใจกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ภายใต้แนวคิดชื่อ ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด