ซีพีเอฟ ขยายเวลาโครงการ Faster Payment เพิ่มสุขภาพทางการเงินคู่ค้า SMEs โตต่อเนื่อง

พฤหัส ๐๘ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๐:๒๔
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ต่อเวลาการดำเนินโครงการ Faster Payment ลดระยะเวลาเครดิตเทอมภายใน 30 วัน ช่วยคู่ค้าธุรกิจ SMEs เพิ่มความแกร่งให้สุขภาพทางการเงินของคู่ค้า สร้างโอกาสการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ซีพีเอฟ ขยายเวลาโครงการ Faster Payment เพิ่มสุขภาพทางการเงินคู่ค้า SMEs โตต่อเนื่อง

นางสาวธิดารัตน์ เดชายนต์บัญชา รองกรรมการผู้จัดการ ด้านจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์ ซีพีเอฟ กล่าวว่า จากการดำเนินโครงการ Faster Payment ตามนโยบายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือคู่ค้าธุรกิจของบริษัท ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 โดยการลดระยะเวลาเครดิตเทอมเพียง 30 แก่ผู้ประกอบการรายย่อย หรือ SMEs กว่า 6,000 ราย ได้มีสภาพคล่องทางการเงิน สามารถประคองธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้ ปัจจุบัน ภาพรวมเศรษฐกิจจะเริ่มกระเตื้องขึ้นบ้าง แต่ยังไม่กลับเข้าสู่ระดับปกติ ซีพีเอฟ จึงได้ขยายเวลาโครงการดังกล่าว ออกไปอีก 3 เดือนไปจนถึงเดือนมิถุนายนปี 2564 นี้ โดยหวังที่จะมีส่วนช่วยให้คู่ค้าธุรกิจ สามารถปรับตัวได้ท่ามความไม่แน่นอน ตลอดจนเป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการ SMEs ในการพัฒนาสินค้า หรือพัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท

"ตลอด 6 เดือนของการดำเนินโครงการฯ ได้ช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ของซีพีเอฟสามารถประคองการดำเนินงานได้อย่างคล่องตัว บรรเทาผลกระทบจากยอดขายที่ลดลงได้ สามารถผลิตและส่งมอบสินค้าวัตถุดิบและการบริการให้กับซีพีเอฟได้อย่างต่อเนื่อง คู่ค้าบางรายยังสามารถพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะรองรับการตลาดในยุคนิวนอร์มอล เช่น การขายทางออนไลน์ อีกด้วย" นางสาวธิดารัตน์กล่าว

ทั้งนี้ ซีพีเอฟ ได้ริเริ่มโครงการ Faster Payment ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นมา ช่วยเหลือและสนับสนุนคู่ค้าธุรกิจซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อย หรือ SMEs ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาทจำนวนกว่า 6,000 ราย โดยการลดเวลาเครดิตเทอมเหลือเพียง 30 วัน ตอบรับกับนโยบายของเครือซีพี ซึ่งเป็นการช่วยสร้างการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และฟื้นตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ

ขณะเดียวกัน ในปี 2564 นี้ ซีพีเอฟ ยังมีแผนที่จะดำเนินโครงการเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพคู่ค้าธุรกิจ ผ่านการร่วมมือกับคู่ค้าธุรกิจในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย และมาตรฐานสากล รวมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านความร่วมมือกับคู่ค้าธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน ส่งเสริมการปฏิบัติที่ดีในด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการอย่างมีจริยธรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทและคู่ค้าธุรกิจเติบโตไปด้วยกัน

ในปีนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานด้านการจัดซื้อของบริษัทฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติของคู่ค้า เพื่อนำไปบูรณาการและถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นให้แก่คู่ค้าธุรกิจได้ ขับเคลื่อนกระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบที่มาจากแหล่งผลิตที่รับผิดชอบต่อแรงงาน ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทและคู่ค้าธุรกิจเติบโตไปด้วยกัน เพื่อร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารในระยะยาว

ปีที่ผ่านมา ซีพีเอฟได้ร่วมมือกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดงานสัมมนาทางออนไลน์ "CPF Capacity Building for Partnership) เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้กฎระเบียบ สิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานให้แก่คู่ค้าธุรกิจได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อยกระระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามหลักสากล และสร้างความมั่นใจและการเติบโตทางธุรกิจของคู่ค้าในอนาคต./

ที่มา: ซีพีเอฟ

ซีพีเอฟ ขยายเวลาโครงการ Faster Payment เพิ่มสุขภาพทางการเงินคู่ค้า SMEs โตต่อเนื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด