สพร.9 พิษณุโลก จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

พฤหัส ๐๘ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๗:๑๕
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.30 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โดยกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 โดยมีวาระการประชุมเพื่อ พิจารณาแนวทางในการหานักเรียนกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมให้ได้ตามเป้าหมาย จำนวน 60 คน (เบื้องต้นมีนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 51 คน ) ในการนี้นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองว่าว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ในการนี้นายมนต์ชัย วิวัฒนาตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการฯ จำนวน 321,600 บาท ซึ่งสถาบันฯ ในฐานะเลขานุการ ได้จัดทำโครงการฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นค่าอาหารและค่าวัสดุให้กับผู้รับการฝึก สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์ และช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 20 คน
สพร.9 พิษณุโลก จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
สพร.9 พิษณุโลก จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด