บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

อังคาร ๒๗ เมษายน ๒๐๒๑ ๑๔:๐๖
ทักษะ บุษยโภคะ ประธานกรรมการ กิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ และสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MODERN พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อแถลงผลการดำเนินงานและรายงานผลประกอบการให้กับผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเห็นชอบทุกวาระการประชุมตามที่คณะกรรมการเสนอ พร้อมทั้งอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อเดือนตุลาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 งานประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 27 อาคารโมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด