คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัคร อาจารย์พยาบาล จำนวนมาก

พุธ ๒๘ เมษายน ๒๐๒๑ ๑๐:๕๑
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันการศึกษาด้านการพยาบาลและผดุงครรภ์แห่งแรกของประเทศไทย เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อมาร่วมสร้าง "พยาบาลของแผ่นดิน" ตำแหน่ง อาจารย์  8 อัตรา คุณวุฒิ สำเร็จหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป สามารถสมัครกรอกประวัติทางออนไลน์ ได้ที่ https://ns.mahidol.ac.th/nurse_th/job.htmlติดต่อสอบถามรายะลเอียดเพิ่มเติม ได้ที่งานทรัพยากรบุคคล โทร.  02-4197466-80 ต่อ 1210 , 1219 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัคร อาจารย์พยาบาล จำนวนมาก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด