ไทยคมรายงานผลประกอบการไตรมาส 1/2564

ศุกร์ ๓๐ เมษายน ๒๐๒๑ ๐๙:๓๘
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ("THCOM" หรือ "บริษัท") ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย รายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 1/2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

บริษัทรายงานรายได้จากการขายและการให้บริการสำหรับไตรมาส 1/2564 รวมทั้งสิ้น 788 ล้านบาท ลดลง 18.3% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2563 จากการลดลงของรายได้การให้บริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งลดลงทั้งรายได้ในส่วนการให้บริการดาวเทียมแบบทั่วไปและดาวเทียมบรอดแบนด์ โดยเมื่อเปรียบเทียบไตรมาส 4/2563 รายได้จากการขายและการให้บริการ ลดลง 1.6% โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของรายได้จากการให้บริการดาวเทียมแบบทั่วไป

บริษัทมีผลกำไรสุทธิสำหรับไตรมาส 1/2564 อยู่ที่ 111 ล้านบาท ลดลงจาก 198 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2563 มาจากการลดลงของรายได้การให้บริการดาวเทียมแบบทั่วไปและดาวเทียมบรอดแบรนด์ และผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง อย่างไรก็ตามกำไรสุทธิของไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับผลกำไร (ขาดทุน) สุทธิไตรมาส 4/2563 ที่ (258) ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในไตรมาส 1/2564

ณ สิ้นไตรมาส 1/2564 อัตราการใช้บริการของลูกค้าเมื่อเทียบกับความสามารถในการให้บริการของดาวเทียมแบบทั่วไปซึ่งประกอบด้วยดาวเทียมไทยคม 6 ไทยคม 7 และไทยคม 8 อยู่ที่ระดับ 64% รักษาระดับคงที่เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2563 สำหรับดาวเทียมบรอดแบนด์หรือดาวเทียมไทยคม 4 อยู่ที่ระดับ 18% ลดลง จาก 19% ณ สิ้นปี 2563 โดยมีสาเหตุมาจากการลดระดับการใช้งานของลูกค้าต่างประเทศ

ในส่วนของกลุ่มบริษัทในเครือ บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (แอลทีซี) ในประเทศลาว มีจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในระบบรวมทั้งสิ้น 1.71 ล้านราย โดยรักษาระดับใกล้เคียงสิ้นปี 2563

ที่มา: ไทยคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด