ITEL แจ้งกำหนดการใช้สิทธิ ITEL-W1ครั้งสุดท้าย ภายในวันที่ 20 พ.ค. 64

ศุกร์ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:๕๖
นายณัฐนัย อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ITEL-W1) จะครบกำหนดอายุในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 และเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการชำระราคาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W1 ในตลาดหลักทรัพย์วันที่ 30 เมษายน ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 และให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W1 สิ้นสุดการเป็นหลักทรัพย์จดฯ หรือขึ้นเครื่องหมาย SP ตั้งแต่ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป โดยระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ครั้งสุดท้าย คือ ระหว่างวันที่ 6 - 20 พฤษภาคม 2564 (เฉพาะวันทำการ) เวลา 9.00 น.- 15.00 น. ณ สถานที่ที่ติดต่อการใช้สิทธิ ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5.00 บาท
ITEL แจ้งกำหนดการใช้สิทธิ ITEL-W1ครั้งสุดท้าย ภายในวันที่ 20 พ.ค. 64

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด