ดีอีเอส เร่งปรับปรุงกฎหมายลำดับรอง พรบ. คอมฯ ให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในปัจจุบัน

ศุกร์ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๗:๒๘
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงกฎหมายลำดับรอง พรบ. คอมฯ (ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  สำหรับการประชุมคณะทำงานปรับปรุงกฎหมายลำดับรอง พ.ร.บ.คอมฯ  จัดขึ้นเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมให้กฎหมายลำดับรองให้มีความเหมาะสม กับสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้าน พ.ร.บ.คอมฯ ผู้แทนหน่วยงาน  BOI  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สภาดิจิทัลฯ และ กสทช. ทั้งนี้ เป็นการประชุมพิจารณาปรับปรุงประกาศกระทรวงฯ เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ อาทิ  ผู้ให้บริการคราวน์ ดิจิทัล และแพลตฟอร์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เป็นสากลและเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ซึ่งจะช่วยดึงดูดผู้ให้บริการรายใหญ่ระดับโลกเข้ามาลงทุนในประเทศไทย
ดีอีเอส เร่งปรับปรุงกฎหมายลำดับรอง พรบ. คอมฯ ให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในปัจจุบัน
ดีอีเอส เร่งปรับปรุงกฎหมายลำดับรอง พรบ. คอมฯ ให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในปัจจุบัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด