นักเรียนสาธิตรามคำแหงประถม สอบ O-NETได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ทุกวิชา

พฤหัส ๐๖ พฤษภาคม ๒๐๒๑ ๑๓:๐๘
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) ได้คะแนนเฉลี่ยผลสอบ O-NET สูงกว่าทุกระดับการศึกษา ทั้งระดับสังกัด(สาธิต) และระดับประเทศในทุกรายวิชา และมีนักเรียนได้ 100 คะแนนเต็ม ในวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษด้วย
นักเรียนสาธิตรามคำแหงประถม สอบ O-NETได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ทุกวิชา

อาจารย์มานพ สอนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) เปิดเผยว่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) ได้รับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)หรือ สทศ. ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นการทดสอบใน 4 วิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ผลปรากฏว่า นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) ได้คะแนนเฉลี่ย ทั้ง 4 วิชาสูงกว่า ทุกระดับการศึกษา ระดับสังกัด (สาธิต) และระดับประเทศ โดยวิชาภาษาไทย สาธิต ม.ร.ได้คะแนนเฉลี่ย 74.30 (ระดับประเทศ 56.20) วิชาคณิตศาสตร์ สาธิต ม.ร.ได้คะแนนเฉลี่ย 58.30 (ระดับประเทศ 29.99) วิชาวิทยาศาสตร์ สาธิต ม.ร.ได้คะแนนเฉลี่ย 53.01 (ระดับประเทศ 38.78) และวิชาภาษาอังกฤษ สาธิต ม.ร.ได้คะแนนเฉลี่ย 78.64 (ระดับประเทศ 43.55)

นอกจากนี้ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) ยังสอบได้คะแนน O-NET 100 คะแนนเต็ม ในวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 2 คน และวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 8 คน ส่วนวิชาภาษาไทย ได้คะแนนสูงสุด 94.00 และวิทยาศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุด 93.05 ดังนี้

วิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ 1)เด็กหญิงธวัลพร ธรรมเพชร ชั้น ป.6/1 และ2)เด็กหญิงปวิตรา โกศลานันท์ ชั้น ป.6/2

วิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่ 1)เด็กหญิงกุลกัลยา ดิษยวรรธนะ ชั้น ป.6/1 2)เด็กหญิงกัญญาภัค ช้างคนมี ชั้น ป.6/2 3)เด็กชายพรฤทธิ์ แซ่เจียง ชั้น ป.6/1 EP. 4)เด็กหญิงธัญพร กอวัฒนา ชั้น ป.6/1 EP. 5)เด็กหญิงธัญลักษณ์ เวสโกสิทธิ์ ชั้น ป.6/1 EP. 6)เด็กชายอภิณัฐ สงสัย ชั้น ป.6/2 EP. 7)เด็กชายศิรปรินทร์ แก้วเมืองสี ชั้น ป.6/2 EP. และ8)เด็กหญิงอังค์ริสา วรวัฒน์ภิญโญ ชั้น ป.6/2 EP.

อาจารย์มานพ สอนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีที่ผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ป.6 ได้ผ่านการทดสอบเป็นที่น่าพอใจ ทั้งระดับสังกัดสาธิต และระดับประเทศ ต่อเนื่องกันมาหลายปี ทั้งนี้ นอกจากการส่งเสริมด้านการเรียนให้กับนักเรียนแล้ว โรงเรียนยังได้สนับสนุนให้นักเรียนทำกิจกรรมด้านต่างๆ เช่น ดนตรี ศิลปะ กีฬา นันทนาการ และภาษา โดยที่ผ่านมานักเรียนหลายคนก็สามารถออกไปประกวดและแข่งขันจนได้รับรางวัลจากเวทีระดับประเทศหลายรายการ ซึ่งทางโรงเรียนเชื่อว่า การทำกิจกรรม จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม ใช้ความขยัน นำความซื่อสัตย์ และมีจิตอาสาตั้งแต่ยังเด็ก เป็นรากฐานการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในสังคมต่อไป

ที่มา: มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นักเรียนสาธิตรามคำแหงประถม สอบ O-NETได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ทุกวิชา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด