ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง (DMT) เริ่มซื้อ 7 พ.ค. นี้

พฤหัส ๐๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๗:๓๐
บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง ดำเนินธุรกิจประกอบการและบำรุงรักษาทางหลวงสัมปทาน พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 7 พ.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 18,900 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ ว่า "DMT"
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง (DMT) เริ่มซื้อ 7 พ.ค. นี้

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง ผู้บริหารโครงการสัมปทานทางยกระดับดอนเมือง (ช่วงดินแดง-อนุสรณ์สถาน) เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ในกลุ่มบริการ หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "DMT" ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

DMT เป็นผู้รับสัมปทานในการก่อสร้างและให้บริการและบำรุงรักษา รวมถึงจัดเก็บรายได้ค่าผ่านทางภายใต้สัญญาสัมปทานทางหลวงในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 31 ถนนวิภาวดีรังสิต ตลอดช่วงดินแดงถึงอนุสรณ์สถานฯ ระยะทาง 21 กิโลเมตร โดยมีอายุของสัญญาสัมปทานภายใต้บันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาสัมปทานทางหลวงฯ ฉบับที่ 3/2550 คงเหลืออยู่ประมาณ 13 ปี 4 เดือน ทางหลวงภายใต้การบริหารจัดการของ DMT เป็นเส้นทางหลักในการระบายจราจรเข้า-ออกจากกรุงเทพมหานคร สู่ภาคกลางตอนบน ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเป็นเส้นทางสำคัญไปสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง

DMT มีทุนจดทะเบียน 6,142 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.20 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 1,041.2 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 140 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ในระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2564 ในราคาหุ้นละ 16 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 2,240 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 18,900 ล้านบาท โดยมี บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมีบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด เป็นผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ

นายธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง หรือ DMT เปิดเผยว่า การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้จะช่วยเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจของ DMT ให้แข็งแกร่งและเชื่อมั่นว่าประสบการณ์และความเชี่ยวชาญกว่า 30 ปี ในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมของไทยจากการเป็นผู้บริหารจัดการทางยกระดับดอนเมือง จะส่งเสริมให้บริษัทมีศักยภาพในการเข้าร่วมประมูลโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศ ตามนโยบายภาครัฐที่เปิดโอกาสให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระยะ 20 ปี (2560-2579) ของกรมทางหลวง เพื่อช่วยยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย

นอกจากนี้ การระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านฐานะทางการเงินของ DMT ทำให้บริษัทฯ ไม่มีหนี้สินที่มีภาระด้านต้นทุนทางการเงิน ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดีตามการเติบโตด้านผลการดำเนินงาน

DMT มีผู้ถือหุ้น 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ 1) กลุ่มครอบครัวพานิชชีวะถือหุ้น 40.1% 2) กระทรวงการคลังถือหุ้น 22.1% และ 3) Golden Horse Limited ถือหุ้น 11.7% ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสำหรับปีภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยคำนึงถึงกระแสเงินสดจากการประกอบการ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน แผนการลงทุนในอนาคต เงื่อนไข และข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ลงทุนและผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.tollway.co.th และที่ www.set.or.th

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด