บี.กริม มอบข้าวสารเกษตรอินทรีย์ จำนวน 10 ตัน มูลค่า 6 แสนบาท ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ผ่านโครงการ "บี.กริม ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19"

ศุกร์ ๐๗ พฤษภาคม ๒๐๒๑ ๑๑:๔๓
ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ และ นายวีรพล ตั้งสุวรรณ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) มอบข้าวเกษตรอินทรีย์ไรซ์เบอรี่และข้าวหอมมะลิแดง จำนวน 10 ตัน มูลค่า 600,000 บาท ซึ่งเป็นผลผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ดอกคำ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 ระลอกใหม่ ผ่านโครงการ "บี.กริม ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19"  

นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรดอกคำที่มุ่งมั่นในการทำเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรดอกคำมีปัญหาในการระบายผลผลิตออกสู่ตลาดเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนในการเพาะปลูกพืชชนิดอื่น ๆ  

ทั้งนี้ บี.กริม ตระหนักถึงผลกระทบเป็นวงกว้างจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 และได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือประชาชน และผู้ที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่ช่วงแรกของการแพร่ระบาดในประเทศไทย ผ่านการมอบเงินบริจาคและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงมอบปัจจัยและสิ่งของจำเป็นให้กับโรงพยาบาล องค์กรการกุศล ตลอดจนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และยังคงให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ที่มา: บี.กริม เพาเวอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด