มจพ. รับสมัครนักศึกษา มจพ. TCAS64 รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

พุธ ๐๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๕:๓๔
ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการรับตรง สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี/ 5 ปี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) มีกำหนดการรับสมัครนักศึกษา มจพ. TCAS64 รอบที่ 4 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน 2564 - 14 มิถุนายน 2564 รายละเอียดดังนี้
มจพ. รับสมัครนักศึกษา มจพ. TCAS64 รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
 1. คุณวุฒิและคุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดและมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย GPA) ตามที่คณะกำหนด
 2. คณะที่เปิดรับสมัคร
  1. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี อัตราค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
  2. คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี อัตราค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
  3. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี อัตราค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
  4. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี อัตราค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
  5. คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร อัตราค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 27,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
 3. การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่
  1. วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 สมัครทางอินเทอร์เน็ต www.admission.kmut/…b.ac.th
  2. วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (www.admission.kmut/…b.ac.th)
  3. วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ประกาศผลสอบคัดเลือก ณ เว็บไซต์คณะ ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์
  4. วันที่ 25 มิถุนายน ถึง วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ชำระเงินสนใจสามารถสมัครโครงการรับตรงนักศึกษา มจพ. TCAS64 รอบที่ 4 สมัครออนไลน์ที่ www.admission.kmutnb.ac.th

อ่านระเบียบการรับสมัครได้ที่ www.admission.kmutnb.ac.th/…ือ กลุ่มงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร TGGS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โทรศัพท์ 02555-2000 ต่อ 1626,1627

ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มจพ. รับสมัครนักศึกษา มจพ. TCAS64 รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด