ดีอีเอส ร่วมประชุมกับอนุกรรมาธิการฯ วุฒิสภา ชี้แจงการเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน ก่อน พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565

อังคาร ๐๘ มิถุนายน ๒๐๒๑ ๑๗:๕๐
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผ่านระบบ Application Cisco WebEx Meetings เพื่อชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ หลักเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกลไกการส่งข้อมูลข้ามพรมแดน รวมทั้งติดตามความคืบหน้าในการจัดทำแผนและกรอบระยะเวลาดำเนินงานจนถึงวันที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ครอบคลุมด้านการแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การจัดตั้งสำนักงาน และการออกอนุบัญญัติภายใต้พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
ดีอีเอส ร่วมประชุมกับอนุกรรมาธิการฯ วุฒิสภา ชี้แจงการเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน ก่อน พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565
ดีอีเอส ร่วมประชุมกับอนุกรรมาธิการฯ วุฒิสภา ชี้แจงการเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน ก่อน พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด