น่าน-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน" พัฒนาทักษะผู้สูงอายุ หลักสูตร การจัดดอกไม้แห้งในเชิงพาณิชย์

จันทร์ ๑๔ มิถุนายน ๒๐๒๑ ๑๕:๐๓
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ดำเนินการฝึกอาชีพเสริมโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตร การจัดดอกไม้แห้งในเชิงพาณิชย์ โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะฝีมือ มีอาชีพ มีรายได้ สร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเอง สร้างโอกาส และสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งการฝึกอบรมได้มีการคัดกรอง สอบสวนโรค ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัด อย่างเคร่งครัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด