สพร.9 พิษณุโลก ปล่อยเงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้สถานประกอบกิจการ ดอกเบี้ย 0% ช่วยเหลือสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

อังคาร ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๑:๑๗
วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 นางสาวกุลวดี ยาดี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ลงนามในสัญญาเงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมมอบเงินกู้ ให้บริษัท ฐานะภัณฑ์ จำกัด วงเงินกู้จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ดอกเบี้ย 0% ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 18 งวด เพื่อนำไปใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานในสถานประกอบกิจการให้มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะฝีมือสูงขึ้น และเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ณ อาคารฝึกอบรมช่างกลโรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โดยสถานประกอบกิจการที่ได้รับเงินกู้ยืมกองทุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน สามารถนำไปใช้ในการฝึกอบรมหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้แก่พนักงานในสถานประกอบกิจการของตน โดยปลอดดอกเบี้ย (ดอกเบี้ย 0%) ตลอดระยะเวลา 18 งวด ชำระเป็นรายเดือน ไม่เกินวันที่ 20 ของทุกเดือน อีกทั้งยังสามารถนำค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรม ไปยกเว้นภาษีเงินได้ ได้อีกร้อยละร้อย ยังไม่พอ ในส่วนของจำนวนลูกจ้างที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำไปประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในปีต่อไปได้อีก สำหรับสถานประกอบการอื่นที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โทรศัพท์ 055-993033 ต่อ 108 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
สพร.9 พิษณุโลก ปล่อยเงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้สถานประกอบกิจการ ดอกเบี้ย 0% ช่วยเหลือสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
สพร.9 พิษณุโลก ปล่อยเงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้สถานประกอบกิจการ ดอกเบี้ย 0% ช่วยเหลือสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด