ม.อ. ผลักดันภูเก็ต Medical hub แห่งฝั่งอันดามัน เปิดศูนย์บริการ 'เทคนิคการแพทย์ กับ สุขภาพนานาชาติฯ' เตรียมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1 ก.ค. 64

อังคาร ๒๒ มิถุนายน ๒๐๒๑ ๑๐:๒๐
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) มุ่งมั่นขับเคลื่อนให้บริการสุขภาพทุกมิติ โดยคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต และ บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด เปิดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ (Medical Technology Service Center) วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตภูเก็ต ให้บริการตรวจคัดกรองโรคทั่วไปและเฉพาะทางกับประชาชนทั่วไป หวังดันเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ หรือ Medical hub แห่งฝั่งอันดามันของประเทศไทย พร้อมขานรับโมเดลภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ เปิดศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน ที่ วิทยาเขตภูเก็ต ให้บริการ 1 ก.ค. 2564

ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า ม.อ.มุ่งให้ความสำคัญขับเคลื่อนการให้บริการสุขภาพ ทั้งการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสู่วิชาชีพ การมีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย และการทำงานที่มีประสิทธิภาพที่ดี เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีแก่ประชาชน รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นความพร้อมและความทันสมัยของการให้บริการด้านสุขภาพ ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้

ล่าสุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด ร่วมเปิดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ (Medical Technology Service Center) วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตภูเก็ต อย่างเป็นทางการ หลังจากเปิดดำเนินเมื่อปี 2558 เพื่อให้บริการตรวจคัดกรองโรคทั่วไปและเฉพาะทาง อาทิ การตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมในหญิงตั้งครรค์ การตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง เอกซเรย์ปอดและหัวใจแบบดิจิทัล และให้บริการตรวจหาเชื้อ Covid-19

นอกจากนี้ศูนย์ฯ ดังกล่าวดำเนินภารกิจเพื่อสังคม ได้แก่ การออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพฟรี รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านห้องปฏิบัติการแก่นักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ สนับสนุนงานวิจัยในด้านต่างๆ และในอนาคตทางศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ เดินหน้าขับเคลื่อนการบริการด้านสุขภาพร่วมกับสหวิชาชีพ ไม่ว่าจะวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช พยาบาล แพทย์แผนไทย เพื่อสนับสนุนให้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ หรือ Medical hub แห่งฝั่งอันดามันของประเทศไทย

ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) กล่าวว่า ม.อ โดยคณะเทคนิคการแพทย์ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการตรวจทางห้องปฎิบัติการที่หลากหลายมากขึ้น จึงได้ขยายประเภทของการตรวจเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับประชาชน สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดตั้งศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันที่วิทยาเขตภูเก็ต โดยจะเริ่มเปิดทดสอบระบบตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน เป็นต้นไป เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่และภูเก็ต ร่วมมือกันขับเคลื่อนหลักสูตรเทคนิคการแพทย์นานาชาติใน 2565 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะวิชาชีพและมีความสามารถทางด้านภาษา เพื่อยกระดับการดูแลผู้ที่เข้ามาใช้บริการนานาชาติและรองรับกับเป้าหมาย Medical hub แห่งฝั่งอันดามันของประเทศไทย ตอกย้ำการยึดถือพระราชปณิธานสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" และทำงานภายใต้วิชาชีพตามมาตรฐานสากล สนับสุนการทำงานร่วมกับท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดการจ้างงานในวงกว้าง

ที่มา: เอ็ม ที มัลติมีเดีย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด