"กลุ่มเหล็กสหวิริยา-บ้านทุ่งลานควาย" ฝึกอบรมน้ำยาชีวภาพ สู้วิกฤตโควิด-19

พุธ ๒๓ มิถุนายน ๒๐๒๑ ๑๖:๓๕
กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกับผู้นำชุมและชาวบ้านทุ่งลานควาย หมู่ที่ 7 ต.แม่รำพึง จำนวน 30 คน จัดอบรมการทำน้ำยาอเนกประสงค์ สู้ภัยวิกฤตโควิด-19 เพื่อเป็นการลดรายจ่ายในครอบครัว เพิ่มรายได้ และเป็นการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน ได้แก่ สับปะรด มาใช้ให้เกิดประโยชน์  โดยนำมาเป็นส่วนผสม ลดการใช้สารเคมีและร่วมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งผู้เข้าอบรมยังสามารถนำสูตรไปผลิตเพื่อจัดจำหน่ายหารายได้เสริมให้กับครัวเรือนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้อีกด้วย

ซื่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศูนย์เรียนรู้และการจัดการขยะในชุมชน ที่กลุ่มเหล็กสหวิริยาได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมามีกิจกรรมศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบชุมชนที่ประสบผลสำเร็จด้านการจัดการขยะ  การฝึกอบรมการคัดแยกขยะรีไซเคิลและขยะทั่วไป การใช้ถังกรีนโคนเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ การจัดทำถุงตาข่ายอวนสำหรับคัดแยกขยะรีไซเคิล โดยชุมชนให้ความร่วมมือและนำกลับไปปฏิบัติจริงครบทุกครัวเรือน 100 เปอร์เซนต์ นอกจากนี้ชุมชนบ้านทุ่งลานควายได้มีการอบรมทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการปลูกผักสวนครัว และใช้บำรุงดินในพืชสวนการเกษตรของตนเอง เพื่อใช้ผลิตพืชผักที่ปลอดภัย เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ที่มา: สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด