อธิบดี พช. ดึงบัณฑิตอาสาเสริมแกร่งการพัฒนาชุมชน

จันทร์ ๒๘ มิถุนายน ๒๐๒๑ ๐๙:๒๙
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมบรรยายพิเศษหัวข้อ "การพัฒนามนุษย์ การพัฒนาท้องถิ่น ในพื้นที่ EEC" ตามโครงการการเสวนาทางวิชาการ และปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การเมืองและการจัดการปกครอง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รองศาสตราจาราย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ดร. เกษมสันต์ จิณณวาโส ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สกพอ. ร่วมเสวนา ผ่านระบบ Google Meet ณ ห้องประชุม 5001 กรมการพัฒนาชุมชน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้เข้าร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ (EEC) ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง โดยการดำเนินโครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบ ระยะที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บัณฑิตอาสาเป็นกลไกในการสำรวจผลกระทบจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและการพัฒนาพื้นที่ชุมชน รวมถึงสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่นให้แก่บัณฑิตที่ว่างงานตามนโยบายของรัฐบาล และยังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของบัณฑิตจบใหม่ที่ว่างงานให้มีการพัฒนาตนเองและยกระดับการศึกษาให้สูงขึ้น ให้ได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการพัฒนาถิ่นกำเนิด เป็นกลไกสำคัญหรือเรียกอีกนัยหนึ่งว่า เป็นโซ่ข้อกลางที่จะช่วยสื่อสารสร้างการรับรู้นโยบายการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไปสู่ประชาชนในระดับพื้นที่ รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่และจัดทำข้อเสนอเพื่อการพัฒนาให้ สกพอ. หรือ EEC ได้นำไปใช้ประกอบการกำหนดแนวทางการพัฒนาและสนับสนุนชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการทำงานแบบปัญญาชน คือให้มีทั้งกระบวนการกลุ่ม กระบวนการการมีส่วนร่วมกับคนในชุมชน ภาคีเครือข่ายที่เป็นทั้งภาคราชการและภาคประชาชน ซึ่งรวมถึงในการประชุมวันนี้ เป็นเครื่องยืนยันอย่างหนึ่งว่า ทางมหาวิทยาลัยบูรพาได้มีโอกาสในการพัฒนาให้เป็นประโยชน์กับองค์กร แล้วก็เป็นประโยชน์กับส่วนรวมด้วย ซึ่งตรงกับที่กรมการพัฒนาชุมชนมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 โดยมีภารกิจในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมเพื่อให้ชุมชนใช้พลังชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และการที่ได้รับโอกาสดีจาก EEC หรือ สกพอ. และมหาวิทยาลัยบูรพาในครั้งนี้ จะช่วยเติมเต็มให้กรมการพัฒนาชุมชน มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีแนวทางในการขับเคลื่อนงานที่ดียิ่งขึ้นกว่าที่ทำโดยลำพัง ซึ่งหวังว่าข้าราชการของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งประกอบไปด้วย พัฒนาการจังหวัด พัฒนาการอำเภอ พัฒนากร เป็นคนที่จะต้องอยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนเป็นหน่วยหน้าของกรมฯ ของรัฐบาล ในการที่จะไปรับทราบปัญหาและร่วมมือในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา และที่สำคัญที่สุด คือพยายายามขับเคลื่อนนโยบายที่รัฐบาลเห็นชอบว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะ Change for good ให้กับชุมชนให้บังเกิดความสำเร็จได้

โอกาสอันดีที่ข้าราชการของเรา 9 คน จะไปเป็นนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยบูรพา และทำงานควบคู่กับเข้าศึกษาเล่าเรียน ซึ่งถ้าเป็นชาวต่างชาติถือเป็นเรื่องที่วิเศษ ก็หมายความว่าคนที่เรียนหนังสือไม่ได้อยู่ในห้องสี่เหลี่ยม หรือไม่ได้อยู่บนหอคอยงาช้าง แต่เป็นคนที่มีประสบการณ์และมีมุมมองในชีวิตจริงที่จะสามารถแลกเปลี่ยนกันในห้องเรียนในกลุ่มของเพื่อน ๆ นิสิตด้วยกันได้ ผมเองก็ฝากท่านคณาจารย์ได้เมตตาช่วยดูแลน้อง ๆ ชุดนี้เป็นพิเศษด้วย โดยการมอบหมายงานให้มากกว่านิสิตกลุ่มอื่น จะได้ช่วยกันเค้นศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวของน้อง ๆ ทุกคน ได้เอาออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้ตั้งเป้าหมายไว้ ทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชนมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านงานพัฒนาชุมชนตลอดจนแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยการกำกับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบัณฑิตอาสาในการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมีพัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบลเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาให้แก่บัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยบูรพา รวมถึงให้การสนับสนุนข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (จปฐ./กชช.2ค และอื่นๆ) ตลอดจนร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและมหาวิทยาลัยบูรพา ในการขับเคลื่อนโครงการในภาพรวมตามกรอบความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน

ในการนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวขอบคุณและร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตมหาบัณฑิต ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือกับทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก และมหาวิทยาลัยบูรพา ในการขับเคลื่อนโครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบ ระยะที่ 2 เพื่อการพัฒนาชุมชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ที่มา: อิมเมจ โซลูชั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด