ม.รามคำแหงปรับรูปแบบการจัดสอบไล่ ภาค 2/2563

จันทร์ ๒๘ มิถุนายน ๒๐๒๑ ๐๙:๕๔
ตามที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดการสอบไล่ ภาค 2/2563 (ส่วนกลาง) ระหว่างวันที่ 5 - 18 กรกฎาคม 2564 นั้น เนื่องจาก ศบค. ได้มีประกาศห้ามสถาบันการศึกษาใช้สถานที่ในการจัดการเรียน การสอนและการสอบ หรือกิจกรรมอื่นใดที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก ซึ่งมีผลต่อการจัดสอบของมหาวิทยาลัย นั้น 
ม.รามคำแหงปรับรูปแบบการจัดสอบไล่ ภาค 2/2563

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดผลกระทบกับปฏิทินการสอบไล่ของนักศึกษาเกินความจำเป็น และเพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงเห็นควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบไล่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2563 (ส่วนกลาง) โดยแบ่งการจัดสอบออกเป็น 2 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 เป็นการจัดสอบแบบออนไลน์หรือรูปแบบอื่นๆที่คณะเห็นว่าเหมาะสม โดยกำหนดวันและเวลาสอบตามตารางสอบเดิม (วันที่ 5 - 18 กรกฎาคม 2564)

สำหรับกระบวนวิชาที่คณะจัดสอบเอง ให้นักศึกษาติดตามจากประกาศของแต่ละคณะต่อไป

รหัสกระบวนวิชาที่จัดสอบในรอบที่ 1 ดูรายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3j7Gkug 

รอบที่ 2 เป็นการจัดสอบที่มหาวิทยาลัยตามตารางสอบใหม่ที่จะประกาศให้ทราบต่อไป

(วันที่ 2 - 15 สิงหาคม 2564) 

นักศึกษาที่จะเข้าสอบในรอบที่ 1 ให้ติดตามรายละเอียดผ่านสื่อต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และของคณะ หากมีข้อสงสัยใดๆ ให้ติดต่อสอบถามจากคณะที่สังกัด

ที่มา: มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด