พัฒนาฝีมือแรงงานนราธิวาสจับมือสมาคมประชาสังคมนราธิวาสเพิ่มทักษะอาชีพนักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ สร้างช่างตัดเย็บคุณภาพ

จันทร์ ๐๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๓:๐๔
วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยดำเนินการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขา เย็บจักรอุตสาหกรรม (ผ้า) ให้กับเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส ระยะเวลาฝึก 3 เดือน (420 ชั่วโมง) แบ่งเป็นการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ อาคารฝึกงานช่างตัดเย็บ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส เป็นระยะเวลา 2 เดือน (280 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม ถึงวันที่ 2 กันยายน 2564 และการฝากฝึกในสถานประกอบการจริง ต่ออีก 1 เดือน (140 ชั่วโมง) ในช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม 2564 โดยมีนายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส นายอัศว์มันต์ บินยูโซะ นายกสมาคมประชาสังคมนราธิวาส และ นายภาณุมาศ ชนากานต์ กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส จำกัด ให้การต้อนรับ
พัฒนาฝีมือแรงงานนราธิวาสจับมือสมาคมประชาสังคมนราธิวาสเพิ่มทักษะอาชีพนักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ สร้างช่างตัดเย็บคุณภาพ

นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้ความสำคัญและริเริ่มโครงการนี้ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับแล้วไม่ได้เรียนต่อเนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจนซึ่งเป็น "แรงงานไร้ฝีมือ" โดยเพิ่มทักษะฝีมือผ่านกระบวนการฝึกเตรียมเข้าทำงานให้เป็น "แรงงานมีฝีมือ" ซึ่งเป็นการดำเนินงานเชิงรุกในรูปแบบบูรณาการร่วมกันหลายภาคส่วน ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง ได้แก่กระทรวง มหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน เพื่อขยายผลการดำเนินโครงการและสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการทุกจังหวัดทั่วประเทศถึงปัจจุบัน

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดสรรเป้าหมายและงบประมาณโครงการดังกล่าวให้แก่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส จำนวน 20 คน ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสได้ส่งนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบกับ สถาบันฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมทักษะวิชาชีพกับสมาคมประชาสังคมนราธิวาส ในการคัดเลือกเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี เข้ารับการฝึกทักษะอาชีพ พร้อมกับสนับสนุนงบประมาณร่วมในการฝึก โดยสมาคมประชาสังคมนราธิวาสเป็นผู้รับผิดชอบการพัฒนาทักษะชีวิต ควบคู่กับทักษะอาชีพ เพื่อให้เยาวชนที่ร่วมโครงการมีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save The Children) จะสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพให้กับผู้ร่วมโครงการที่ได้รับการคัดเลือกว่ามีศักยภาพสูงให้เป็น "ผู้ประกอบการใหม่"ด้วย ภายหลังสำเร็จการฝึก สถาบันฯ จะดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างเย็บ ระดับ 1 ให้ด้วย ผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ จะได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือวันละ 345 บาท (ซึ่งสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กำหนดไว้เพียงวันละ 313 บาท เท่านั้น) ภายหลังสำเร็จการฝึกตามโครงการฯ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส จำกัด จะเป็นผู้รับผิดชอบในการหาสถานประกอบการในเครือข่ายบริษัท รับผู้ผ่านการฝึกเข้าทำงานตัดเย็บเสื้อผ้าในสถานประกอบการ หรือจ้างงานในรูปแบบรับงานไปทำที่บ้าน เนื่องจาก อาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้าที่มีฝีมือในจังหวัดนราธิวาสค่อนข้างขาดแคลน ทั้งนี้ ระหว่างการฝึก สถาบันฯ จะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด ตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตจากศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 (ศบค.) อำเภอเมืองนราธิวาส

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

พัฒนาฝีมือแรงงานนราธิวาสจับมือสมาคมประชาสังคมนราธิวาสเพิ่มทักษะอาชีพนักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ สร้างช่างตัดเย็บคุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด