THIP ปลื้มติดโผหุ้นยั่งยืน "ESG 100" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

จันทร์ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๑๕
นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ THIP ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์คุณภาพระดับสากล เปิดเผยว่า "สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศว่าบริษัทฯ ได้ผ่านการประเมินติดอันดับบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือเป็น 1 ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน จำนวนทั้งสิ้น 824 หลักทรัพย์ (ไม่รวมหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟู) รวมทั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และยึดหลักธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการทางการเงินที่ดี แม้ในสภาวะที่เศรษฐกิจมีความผันผวน จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บนเส้นทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน" นางพจนารถ กล่าว
THIP ปลื้มติดโผหุ้นยั่งยืน ESG 100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

สำหรับ THIP พร้อมมุ่งสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ระดับสากล โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และประสบการณ์ด้านบรรจุภัณฑ์สู่การออกแบบ การวิจัยและพัฒนา การผลิต และการจัดจำหน่ายแบบครบวงจร ตลอดจนเป็นผู้ให้บริการที่สร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ที่มา: ไออาร์ พลัส

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด