พช. เคาะแล้ว!! พักหนี้ 1 ปี ช่วยโควิด นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพักชำระหนี้ 12 เดือน

พฤหัส ๑๕ กรกฎาคม ๒๐๒๑ ๑๕:๒๐
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เผยว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประกาศมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนฯ เพื่อช่วยเหลือสมาชิก ฝ่าวิกฤติโควิด-19 เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยไม่คิดดอกเบี้ยในระหว่างการพักชำระหนี้ ทั้งดอกเบี้ยตามสัญญา ดอกเบี้ยผิดนัด และเบี้ยปรับ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ : - เป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้งประเภทบุคคลธรรมดา ที่ยังไม่เคนใช้สิทธิ์พักชำระหนี้ - เป็นผู้ก็ยืมเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพ- ไม่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีในชั้นศาลและลูกหนี้ที่ศาลมีคำพิพากษาแล้ว

อย่างไรก็ตามเน้นย้ำว่าลูกหนี้ต้องมาครบ 3-5 คนตามสัญญา กรณีมาไม่ครบให้มีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจโดยรับรองสำเนา และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาพักชำระหนี้ ลูกหนี้ต้องชำระหนี้ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ โดยสมาชิกซึ่งเป็นลูกหนี้กองทุนฯ ที่ถึงกำหนดชำระระหว่าง 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2564 สามารถแจ้งความประสงค์ขอพักชำระหนี้ พร้อมยื่นเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง 22 กรกฎาคม 2564 ที่สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร หรือ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอที่สมาชิกยื่นขอรับการสนับสนุนกู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โทรศัพท์ 02 141 3081 หรือ 02 141 3056

"..กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้คอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้เร่งออกมาตรการพักชำระหนี้และดอกเบี้ยให้สมาชิกเป็นเวลา 1 ปี เพื่อช่วยเหลือสมาชิกทุกท่านในการชะลอการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกที่เข้าเกณฑ์ไปยื่นเรื่องตามสถานที่ที่ได้แจ้งไว้ คณะกรรมการจะพิจารณาดำเนินการอย่างเร็วที่สุด และหวังว่ามาตรการนี้จะสามารถประคับประคองให้ทุกท่านผ่านพ้นภาวะวิกฤตินี้ไปได้.."อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าว

ที่มา: อิมเมจ โซลูชั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด