เสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจไทย - ญี่ปุ่น

อังคาร ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๗:๒๔
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวเปิดการประชุมกิจกรรมเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจไทย - ญี่ปุ่น ครั้งที่ 10 ภายใต้ความตกลง JTEPA ผ่านการประชุมทางไกล โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการไทยและญี่ปุ่นเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้แก่นักลงทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย รวมถึงนโยบายส่งเสริมการลงทุน กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ซึ่งจะนำไปสู่การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านการลงทุนระหว่างกันต่อไป
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจไทย - ญี่ปุ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด