บีทีเอส กรุ๊ปฯ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ปันผล 0.16 บาท จ่ายวันที่ 11ส.ค.2564

พุธ ๒๑ กรกฎาคม ๒๐๒๑ ๐๙:๒๘
นายคีรี กาญจนพาสน์ (กลาง) ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร นายกวิน กาญจนพาสน์ ( ซ้าย)กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้อำนวยการใหญสายธุรกิจ MATCH และนายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา (ขวา) กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MOVE พร้อมด้วยคณะกรรมกรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท  กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 23 กรกฎาคม 2564  กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิการรับเงินปันผลในวันที่ 27 กรกฏาคม 2564  และจ่ายเงินปันผลวันที่ 11 สิงหาคม 2564

อนึ่ง บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท หรือประมาณ 4,080.2 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ไปแล้วเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 2,600 ล้านบาท (4.94% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่เกิน 650 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้แก่บริษัทฯ ในแสวงหาโอกาสการลงทุนที่เหมาะสมในอนาคต  

ที่มา: บีทีเอสกรุ๊ปฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด