จังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนแผนการพัฒนากำลังคนจังหวัดเชียงใหม่

พฤหัส ๒๒ กรกฎาคม ๒๐๒๑ ๐๘:๓๒
จังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนแผนการพัฒนากำลังคนจังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดประชุมอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2564  ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 -16.30 น. โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม มีผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา รวม 25 หน่วยงาน  มีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ทำหน้าที่เลขานุการ โดยรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชนได้แก่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด สมาพันธ์ SME ไทยจังหวัด เพื่อเป็นแนวทางจัดทำแผนพัฒนากำลังคนของจังหวัด ปี 2565 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ โดยการรวมรวมข้อมูลความต้องการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อวิเคราะห์เป็นความต้องการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด