พัฒนาฝีมือแรงงานนราธิวาสประชุมอนุกรรมการพัฒนาแรงงานฯ ปรับแผนพัฒนากำลังคนรับวิกฤติโควิด - 19 แรงงานคืนถิ่น เสริมความเข็มแข็งเศรษฐกิจฐานราก

พฤหัส ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๐๗
นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) นราธิวาส ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านกำลังแรงงาน เพื่อวิเคราะห์ความต้องการแรงงาน ความต้องการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในภาพรวมของจังหวัดและประสานแผนการพัฒนาฝีมือแรงงานแรงงานและการฝึกอาชีพเข้ากับแผนพัฒนาจังหวัด ติดตามและดำเนินงานตามแผนพัฒนากำลังแรงงานและการพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณในจังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ที่อยู่ในวัยศึกษาใช้เป็นแนวทางวางแผนการศึกษา เพิ่มโอกาสในการทำงานในพื้นที่จังหวัด รวมทั้งส่งเสริมสถานประกอบกิจการและองค์กรในภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการพัฒนากำลังแรงงานและการฝึกอาชีพของจังหวัด
พัฒนาฝีมือแรงงานนราธิวาสประชุมอนุกรรมการพัฒนาแรงงานฯ ปรับแผนพัฒนากำลังคนรับวิกฤติโควิด - 19 แรงงานคืนถิ่น เสริมความเข็มแข็งเศรษฐกิจฐานราก

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาสเปิดเผยว่า แผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนราธิวาส (พ.ศ. 2561 - 2565) มุ่งแน่นรองรับ 4 อุตสาหกรรม/ภาคธุรกิจหลัก ได้แก่ ภาคเกษตรอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจการค้าการบริการและดิจิทัล ภาคธุรกิจอาหารและบริการฮาลาล และภาคอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือก มติที่ประชุม ได้มุ่งเน้นการเตรียมกำลังแรงงานรองรับอุตสาหกรรม S - curve โดยให้ความสำคัญกับทักษะฝีมือสมรรถนะ (Competency) มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติหรือมาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงการพิจารณากำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติหรือมาตรฐานวิชาชีพเพื่อให้การวางแผนพัฒนากำลังคนของจังหวัดมุ่งเน้นเรื่อง "ทักษะที่ควรมี" เป็นสิ่งสำคัญ ไม่ยึดติดเพียงวุฒิการศึกษาแต่อย่างเดียว เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส รวมถึงมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะฝีมือให้กลุ่มเปราะบางทางสังคม โดยเฉพาะคนพิการ รองรับนโยบายส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ การพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่นร่วมกับเครือข่ายในจังหวัด นอกจากนี้ที่ประชุมยังมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัลของแรงงานทุกระดับ การฝึกอบรมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ยุคปกติวิถีใหม่ และการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือกซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพตัวใหม่ของจังหวัด ด้วย มุ่งสู่เป้าหมายหลัก คือ "การพัฒนาคน สร้างเศรษฐกิจ สนับสนุนความมั่นคง"

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

พัฒนาฝีมือแรงงานนราธิวาสประชุมอนุกรรมการพัฒนาแรงงานฯ ปรับแผนพัฒนากำลังคนรับวิกฤติโควิด - 19 แรงงานคืนถิ่น เสริมความเข็มแข็งเศรษฐกิจฐานราก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด