สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)

ศุกร์ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๒๖
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา (สพร. 5 นครราชสีมา) จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2564 (เป็นการประชุมแบบออนไลน์) โดยมีนายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุม โดยได้กล่าวว่าการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) จังหวัดนครราชสีมาครั้งนี้ ดำเนินการตามคำสั่งของคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ ซึ่งมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)

น.ส.นภาเพ็ญ ศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการ สพร.๕ นครราชสีมา อนุกรรมการและเลขานุการ ได้ให้ข้อมูลว่าจากการขับเคลื่อนแผนการพัฒนากำลังคนจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2560 - 2564 ที่มีจุดเน้นการพัฒนากำลังคนใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ 1. อุตสาหกรรมเกษตร เกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหาร 2.ท่องเที่ยว บริการ การค้า และ 3.อุตสาหกรรมการผลิต (ชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์) ซึ่งมีกำลังแรงงานที่ได้รับการพัฒนาในปี 2564 ซึ่งมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทุกหน่วยงาน 70,314 คน ต่อไปต้องขอให้ทุกภาคส่วนดำเนินการในสภาวะปกติใหม่ เพื่อให้การพัฒนากำลังแรงงานให้ได้ผลตอบสนองตลาดแรงงาน

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด