พช. น้อมในถวายความภักดี ร.10 เอามื้อสามัคคีแล้วกว่า 147 แห่ง ตลอดเดือน

ศุกร์ ๓๐ กรกฎาคม ๒๐๒๑ ๑๕:๒๐
วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน และภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน โดยใช้หมู่บ้านเป็นฐานของการพัฒนา มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ทุกครัวเรือน และพัฒนาคนให้มีความรู้และปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข มีอาชีพ การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"  และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
พช. น้อมในถวายความภักดี ร.10 เอามื้อสามัคคีแล้วกว่า 147 แห่ง ตลอดเดือน

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี" พร้อมกันทั่วประเทศตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อน้อมใจถวายความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ โดยกิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี" ในทั้งส่วนกลางกรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัดในส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินการแล้วกว่า 147 ครั้ง/แห่ง ทั่วประเทศ ภายใต้การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อของแต่ละจังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัด

อธิบดี พช. กล่าวทิ้งท้ายว่า จะเห็นได้ว่ากิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี" แต่ละจังหวัด ภาคีเครือข่าย พี่น้องประชาชน และจิตอาสา มีการร่วมแรง ร่วมใจกันเอามื้อสามัคคี ถือเป็นการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง สร้างองค์ความรู้กสิกรรมธรรมชาติ วางแผนทำกิจกรรม แบ่งหน้าที่ แบ่งคน แบ่งงาน ภายใต้แนวคิด "คึกคัก คล่องแคล่ว ครื้นเครง" และลงมือปฏิบัติจริง ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งนับว่าเป็นการสร้างสรรค์บรรยากาศที่ดีในการทำงานแบบพี่น้อง สร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการทำงานที่ได้หลัก 3 อย่าง คือ "ทำงานได้งาน ทำงานได้เพื่อน ทำงานได้พัฒนาตนเอง"

 

ที่มา: อิมเมจ โซลูชั่น

พช. น้อมในถวายความภักดี ร.10 เอามื้อสามัคคีแล้วกว่า 147 แห่ง ตลอดเดือน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด