ก.แรงงาน MOU ออนไลน์ผลิตช่างไฟไลเซนส์ประจำตำบล

อังคาร ๐๓ สิงหาคม ๒๐๒๑ ๑๐:๓๓
ก.แรงงาน ลงนามออนไลน์สร้างความร่วมมือ ผลิตช่างไฟฟ้าประจำตำบล มุ่งพิชิตเป้าหมาย 8 พันคนวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับนายศุภชัย เอกอุ่น รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting เพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้านช่างไฟฟ้าโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า เปิดเผยหลังจากการลงนามความร่วมมือว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน ได้ร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าวเพื่อต้องการพัฒนาช่างไฟฟ้าในพื้นที่บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 74 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทปราการ) 7,087 ตำบล ให้มีทักษะฝีมือสามารถซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในชุมชนได้อย่างถูกวิธีสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน และที่สำคัญต้องการผลักดันให้ช่างไฟฟ้าชุมชนได้ผ่านการฝึกอบรมมีหนังสือการรับรองความรู้ความสามารถในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ประกาศให้สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (License) เท่านั้น

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า ในช่วงระหว่างปี 2560-2563 กพร. ร่วมกับ กฟภ. ดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า โดยมีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและประเมินความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร สร้างช่างไฟฟ้าประจำตำบลกว่า 7 พันคน เพื่อต่อยอดความสำเร็จที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานโดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่องจริงจัง โดยดำเนินการตามแนวทางประชารัฐควบคู่ไปกับมาตรการด้านความปลอดภัยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้มอบหมายให้ กพร. ร่วมลงนามความร่วมมือกับ กฟภ. และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวต่อเนื่องอีก 4 ปี (2564-2567) โดยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสถ. ในการประชาสัมพันธ์คัดเลือกช่างฝีมือและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการอีกด้วย ได้ตั้งเป้าจัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการประเมินความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 2 พันคนต่อปี รวมประมาณ 8 พันคน"เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงเวลานี้ จึงได้กำชับให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัด กพร. ที่ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการทั้งการฝึกอบรม ทดสอบฯ และการรับรองความรู้ความสามารถให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้นเพื่อความปลอดภัยของช่างและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ เชื่อมั่นว่าจะมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก เกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้อย่างแน่นอน" อธิบดี กพร. กล่าว

ที่มา: กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด